โยเกิร์ตอัลมอนด์แบบคงตัว (set yogurt) และกรรมวิธีการผลิต